Termau

TROSOLWG

Distyllfa Llanfairpwll sy'n gweithredu'r wefan hon. Ar draws y safle, mae’r termau “ni”, “ni” ac “ein” yn cyfeirio at Ddistyllfa Llanfairpwll. Mae Distyllfa Llanfairpwll yn cynnig y wefan hon, gan gynnwys yr holl wybodaeth, offer a gwasanaethau sydd ar gael o'r wefan hon i chi, y defnyddiwr, ar yr amod eich bod yn derbyn yr holl delerau, amodau, polisïau a hysbysiadau a nodir yma.

Trwy ymweld â’n gwefan a/neu brynu rhywbeth gennym, rydych yn cymryd rhan yn ein “Gwasanaeth” ac yn cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau ac amodau canlynol (“Telerau Gwasanaeth”, “Telerau”), gan gynnwys y telerau ac amodau a’r polisïau ychwanegol hynny y cyfeirir ato yma a/neu ar gael trwy hyperddolen. Mae'r Telerau Gwasanaeth hyn yn berthnasol i holl ddefnyddwyr y wefan, gan gynnwys heb gyfyngiad defnyddwyr sy'n borwyr, gwerthwyr, cwsmeriaid, masnachwyr a / neu gyfranwyr cynnwys.

Darllenwch y Telerau Gwasanaeth hyn yn ofalus cyn cyrchu neu ddefnyddio ein gwefan. Trwy gyrchu neu ddefnyddio unrhyw ran o'r wefan, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y Telerau Gwasanaeth hyn. Os nad ydych yn cytuno i holl delerau ac amodau’r cytundeb hwn, yna ni chewch gyrchu’r wefan na defnyddio unrhyw wasanaethau. Os yw'r Telerau Gwasanaeth hyn yn cael eu hystyried yn gynnig, mae derbyniad wedi'i gyfyngu'n benodol i'r Telerau Gwasanaeth hyn.

Bydd unrhyw nodweddion neu offer newydd sy'n cael eu hychwanegu at y storfa gyfredol hefyd yn ddarostyngedig i'r Telerau Gwasanaeth. Gallwch adolygu'r fersiwn diweddaraf o'r Telerau Gwasanaeth unrhyw bryd ar y dudalen hon. Rydym yn cadw’r hawl i ddiweddaru, newid neu ddisodli unrhyw ran o’r Telerau Gwasanaeth hyn trwy bostio diweddariadau a/neu newidiadau i’n gwefan. Eich cyfrifoldeb chi yw gwirio'r dudalen hon o bryd i'w gilydd am newidiadau. Mae eich defnydd parhaus o'r wefan neu fynediad iddi ar ôl postio unrhyw newidiadau yn gyfystyr â derbyn y newidiadau hynny.

Mae ein siop yn cael ei chynnal ar Shopify Inc. Maent yn darparu llwyfan e-fasnach ar-lein i ni sy'n ein galluogi i werthu ein cynnyrch a'n gwasanaethau i chi.

ADRAN 1 - TELERAU STORFA AR-LEIN

Trwy gytuno i'r Telerau Gwasanaeth hyn, rydych yn cynrychioli eich bod o leiaf yr oed mwyafrif yn eich gwladwriaeth neu dalaith breswyl, neu eich bod yn fwyafrif oed yn eich gwladwriaeth neu dalaith breswyl a'ch bod wedi rhoi eich caniatâd i ni caniatáu i unrhyw un o'ch mân ddibynyddion ddefnyddio'r wefan hon.
Ni chewch ddefnyddio ein cynnyrch at unrhyw ddiben anghyfreithlon neu anawdurdodedig ac ni allwch, wrth ddefnyddio'r Gwasanaeth, dorri unrhyw gyfreithiau yn eich awdurdodaeth (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i gyfreithiau hawlfraint).
Rhaid i chi beidio â throsglwyddo unrhyw fwydod na firysau nac unrhyw god o natur ddinistriol.
Bydd torri neu dorri unrhyw un o'r Telerau yn arwain at derfynu eich Gwasanaethau ar unwaith.

ADRAN 2 - AMODAU CYFFREDINOL

Rydym yn cadw'r hawl i wrthod gwasanaeth i unrhyw un am unrhyw reswm ar unrhyw adeg.
Rydych chi'n deall y gall eich cynnwys (heb gynnwys gwybodaeth cerdyn credyd) gael ei drosglwyddo heb ei amgryptio a chynnwys (a) trosglwyddiadau dros rwydweithiau amrywiol; a (b) newidiadau i gydymffurfio ac addasu i ofynion technegol rhwydweithiau neu ddyfeisiau cysylltu. Mae gwybodaeth cerdyn credyd bob amser yn cael ei amgryptio wrth drosglwyddo dros rwydweithiau.
Rydych yn cytuno i beidio ag atgynhyrchu, dyblygu, copïo, gwerthu, ailwerthu neu fanteisio ar unrhyw ran o'r Gwasanaeth, defnydd o'r Gwasanaeth, neu fynediad i'r Gwasanaeth neu unrhyw gyswllt ar y wefan y darperir y gwasanaeth drwyddi, heb ganiatâd ysgrifenedig penodol gennym ni .
Mae’r penawdau a ddefnyddir yn y cytundeb hwn wedi’u cynnwys er hwylustod yn unig ac ni fyddant yn cyfyngu nac yn effeithio fel arall ar y Telerau hyn.

ADRAN 3 - CYWIR, CYFLAWNDER AC AMSERoldeb GWYBODAETH

Nid ydym yn gyfrifol os nad yw'r wybodaeth sydd ar gael ar y wefan hon yn gywir, yn gyflawn neu'n gyfredol. Darperir y deunydd ar y wefan hon er gwybodaeth gyffredinol yn unig ac ni ddylid dibynnu arno na'i ddefnyddio fel yr unig sail ar gyfer gwneud penderfyniadau heb ymgynghori â ffynonellau gwybodaeth sylfaenol, mwy cywir, mwy cyflawn neu fwy amserol. Mae unrhyw ddibyniaeth ar y deunydd ar y wefan hon ar eich menter eich hun.
Gall y wefan hon gynnwys gwybodaeth hanesyddol benodol. Nid yw gwybodaeth hanesyddol, o reidrwydd, yn gyfredol ac fe'i darperir ar gyfer eich cyfeirnod yn unig. Rydym yn cadw'r hawl i addasu cynnwys y wefan hon ar unrhyw adeg, ond nid oes unrhyw rwymedigaeth arnom i ddiweddaru unrhyw wybodaeth ar ein gwefan. Rydych yn cytuno mai eich cyfrifoldeb chi yw monitro newidiadau i'n gwefan.

ADRAN 4 - ADDASIADAU I'R GWASANAETH A'R PRISIAU

Gall prisiau ar gyfer ein cynnyrch newid heb rybudd.
Rydym yn cadw'r hawl ar unrhyw adeg i addasu neu derfynu'r Gwasanaeth (neu unrhyw ran neu gynnwys ohono) heb rybudd ar unrhyw adeg.
Ni fyddwn yn atebol i chi nac i unrhyw drydydd parti am unrhyw addasiad, newid pris, ataliad neu derfyniad o'r Gwasanaeth.

ADRAN 5 - CYNHYRCHION NEU WASANAETHAU (os yn berthnasol)

Gall rhai cynhyrchion neu wasanaethau fod ar gael ar-lein yn unig trwy'r wefan. Efallai y bydd gan y cynhyrchion neu'r gwasanaethau hyn feintiau cyfyngedig a dim ond yn unol â'n Polisi Dychwelyd y gellir eu dychwelyd neu eu cyfnewid.
Rydym wedi gwneud pob ymdrech i arddangos mor gywir â phosibl y lliwiau a'r delweddau o'n cynnyrch sy'n ymddangos yn y siop. Ni allwn warantu y bydd arddangosiad monitor eich cyfrifiadur o unrhyw liw yn gywir.
Rydym yn cadw'r hawl, ond nid oes rhwymedigaeth arnom, i gyfyngu ar werthiant ein cynnyrch neu ein Gwasanaethau i unrhyw berson, rhanbarth daearyddol neu awdurdodaeth. Gallwn arfer yr hawl hon fesul achos. Rydym yn cadw'r hawl i gyfyngu ar faint o unrhyw gynnyrch neu wasanaethau a gynigiwn. Gall pob disgrifiad o gynnyrch neu brisio cynnyrch newid ar unrhyw adeg heb rybudd, yn ôl disgresiwn llwyr gennym ni. Rydym yn cadw'r hawl i roi'r gorau i unrhyw gynnyrch ar unrhyw adeg. Mae unrhyw gynnig am unrhyw gynnyrch neu wasanaeth a wneir ar y wefan hon yn ddi-rym lle gwaherddir.
Nid ydym yn gwarantu y bydd ansawdd unrhyw gynnyrch, gwasanaethau, gwybodaeth, neu ddeunydd arall a brynwyd neu a gafwyd gennych yn cwrdd â'ch disgwyliadau, nac y bydd unrhyw wallau yn y Gwasanaeth yn cael eu cywiro.

ADRAN 6 - CYWIR Y GWYBODAETH FILIO A CHYFRIFON

Rydym yn cadw'r hawl i wrthod unrhyw archeb a roddwch gyda ni. Gallwn, yn ôl ein disgresiwn llwyr, gyfyngu neu ganslo meintiau a brynwyd fesul person, fesul cartref neu fesul archeb. Gall y cyfyngiadau hyn gynnwys archebion a roddir gan neu o dan yr un cyfrif cwsmer, yr un cerdyn credyd, a / neu orchmynion sy'n defnyddio'r un cyfeiriad bilio a / neu anfon. Os byddwn yn newid neu’n canslo archeb, efallai y byddwn yn ceisio rhoi gwybod i chi drwy gysylltu â’r e-bost a/neu’r cyfeiriad bilio/rhif ffôn a ddarparwyd ar yr adeg y gwnaed yr archeb. Rydym yn cadw'r hawl i gyfyngu neu wahardd archebion sydd, yn ein barn ni yn unig, yn ymddangos fel pe baent yn cael eu gosod gan ddelwyr, ailwerthwyr neu ddosbarthwyr.

Rydych yn cytuno i ddarparu gwybodaeth prynu a chyfrif cyfredol, cyflawn a chywir ar gyfer pob pryniant a wneir yn ein siop. Rydych yn cytuno i ddiweddaru eich cyfrif a gwybodaeth arall yn brydlon, gan gynnwys eich cyfeiriad e-bost a rhifau cerdyn credyd a dyddiadau dod i ben, fel y gallwn gwblhau eich trafodion a chysylltu â chi yn ôl yr angen.

I gael rhagor o fanylion, adolygwch ein Polisi Dychwelyd.

ADRAN 7 - OFFER DEWISOL

Efallai y byddwn yn rhoi mynediad i chi i offer trydydd parti nad ydym yn eu monitro nac yn cael unrhyw reolaeth na mewnbwn arnynt.
Rydych yn cydnabod ac yn cytuno ein bod yn darparu mynediad i offer o’r fath “fel y mae” ac “fel sydd ar gael” heb unrhyw warantau, sylwadau neu amodau o unrhyw fath a heb unrhyw gymeradwyaeth. Ni fydd gennym unrhyw atebolrwydd o gwbl sy'n deillio neu'n ymwneud â'ch defnydd o offer trydydd parti dewisol.
Mae unrhyw ddefnydd gennych chi o offer dewisol a gynigir trwy'r wefan yn gyfan gwbl ar eich menter eich hun a'ch disgresiwn a dylech sicrhau eich bod yn gyfarwydd â'r telerau ar gyfer darparu offer gan y darparwr(wyr) trydydd parti perthnasol ac yn cymeradwyo'r telerau hynny.
Efallai y byddwn hefyd, yn y dyfodol, yn cynnig gwasanaethau a/neu nodweddion newydd trwy'r wefan (gan gynnwys rhyddhau offer ac adnoddau newydd). Bydd nodweddion a/neu wasanaethau newydd o'r fath hefyd yn ddarostyngedig i'r Telerau Gwasanaeth hyn.

ADRAN 8 - CYSYLLTIADAU TRYDYDD PARTI

Gall rhai cynnwys, cynhyrchion a gwasanaethau sydd ar gael trwy ein Gwasanaeth gynnwys deunyddiau gan drydydd partïon.
Gall dolenni trydydd parti ar y wefan hon eich cyfeirio at wefannau trydydd parti nad ydynt yn gysylltiedig â ni. Nid ydym yn gyfrifol am archwilio neu werthuso'r cynnwys na'r cywirdeb ac nid ydym yn gwarantu ac ni fydd gennym unrhyw atebolrwydd na chyfrifoldeb am unrhyw ddeunyddiau neu wefannau trydydd parti, nac am unrhyw ddeunyddiau, cynhyrchion neu wasanaethau eraill gan drydydd partïon.
Nid ydym yn atebol am unrhyw niwed neu iawndal sy'n gysylltiedig â phrynu neu ddefnyddio nwyddau, gwasanaethau, adnoddau, cynnwys, neu unrhyw drafodion eraill a wneir mewn cysylltiad ag unrhyw wefannau trydydd parti. Adolygwch yn ofalus bolisïau ac arferion y trydydd parti a gwnewch yn siŵr eich bod yn eu deall cyn i chi gymryd rhan mewn unrhyw drafodiad. Dylid cyfeirio cwynion, honiadau, pryderon, neu gwestiynau am gynhyrchion trydydd parti at y trydydd parti.

ADRAN 9 - SYLWADAU DEFNYDDWYR, ADBORTH A CHYFLWYNIADAU ERAILL

Os byddwch, ar ein cais, yn anfon rhai cyflwyniadau penodol (er enghraifft cofnodion cystadleuaeth) neu heb gais gennym ni, rydych yn anfon syniadau creadigol, awgrymiadau, cynigion, cynlluniau, neu ddeunyddiau eraill, boed ar-lein, trwy e-bost, drwy'r post, neu fel arall. (gyda'ch gilydd, 'sylwadau'), rydych yn cytuno y gallwn, ar unrhyw adeg, heb gyfyngiad, olygu, copïo, cyhoeddi, dosbarthu, cyfieithu a defnyddio fel arall mewn unrhyw gyfrwng unrhyw sylwadau y byddwch yn eu hanfon ymlaen atom. Nid ydym ac ni fyddwn o dan unrhyw rwymedigaeth (1) i gadw unrhyw sylwadau yn gyfrinachol; (2) i dalu iawndal am unrhyw sylwadau; neu (3) i ymateb i unrhyw sylwadau.
Efallai y byddwn, ond nid oes gennym unrhyw rwymedigaeth i, fonitro, golygu neu ddileu cynnwys yr ydym yn penderfynu yn ôl ein disgresiwn llwyr sy'n anghyfreithlon, sarhaus, bygythiol, enllibus, difenwol, pornograffig, anweddus neu fel arall yn annymunol neu'n torri eiddo deallusol unrhyw barti neu'r Telerau Gwasanaeth hyn .
Rydych yn cytuno na fydd eich sylwadau yn torri unrhyw hawl gan drydydd parti, gan gynnwys hawlfraint, nod masnach, preifatrwydd, personoliaeth neu hawl bersonol neu berchnogol arall. Rydych yn cytuno ymhellach na fydd eich sylwadau yn cynnwys deunydd enllibus neu fel arall yn anghyfreithlon, sarhaus neu anweddus, nac yn cynnwys unrhyw firws cyfrifiadurol neu malware arall a allai effeithio mewn unrhyw ffordd ar weithrediad y Gwasanaeth neu unrhyw wefan gysylltiedig. Ni chewch ddefnyddio cyfeiriad e-bost ffug, esgus bod yn rhywun heblaw chi eich hun, neu fel arall ein camarwain ni neu drydydd parti ynghylch tarddiad unrhyw sylwadau. Chi yn unig sy'n gyfrifol am unrhyw sylwadau a wnewch a'u cywirdeb. Nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb ac nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw sylwadau a bostiwyd gennych chi neu unrhyw drydydd parti.

ADRAN 10 - GWYBODAETH BERSONOL

Mae eich cyflwyniad o wybodaeth bersonol drwy'r storfa yn cael ei lywodraethu gan ein Polisi Preifatrwydd. I weld ein Polisi Preifatrwydd.

ADRAN 11 - GWALLAU, ANGHYLCHEDD A RHYFEDDAU

O bryd i'w gilydd efallai y bydd gwybodaeth ar ein gwefan neu yn y Gwasanaeth sy'n cynnwys gwallau teipio, anghywirdebau neu hepgoriadau a all ymwneud â disgrifiadau cynnyrch, prisio, hyrwyddiadau, cynigion, taliadau cludo cynnyrch, amseroedd cludo ac argaeledd. Rydym yn cadw'r hawl i gywiro unrhyw wallau, anghywirdebau neu hepgoriadau, ac i newid neu ddiweddaru gwybodaeth neu ganslo archebion os yw unrhyw wybodaeth yn y Gwasanaeth neu ar unrhyw wefan gysylltiedig yn anghywir ar unrhyw adeg heb rybudd ymlaen llaw (gan gynnwys ar ôl i chi gyflwyno eich archeb) .
Nid ydym yn ymgymryd ag unrhyw rwymedigaeth i ddiweddaru, diwygio neu egluro gwybodaeth yn y Gwasanaeth neu ar unrhyw wefan gysylltiedig, gan gynnwys heb gyfyngiad, gwybodaeth brisio, ac eithrio fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith. Ni ddylid cymryd bod unrhyw ddiweddariad neu ddyddiad adnewyddu penodedig yn y Gwasanaeth nac ar unrhyw wefan gysylltiedig yn nodi bod yr holl wybodaeth yn y Gwasanaeth neu ar unrhyw wefan gysylltiedig wedi'i haddasu neu ei diweddaru.

ADRAN 12 - DEFNYDD GWAHARDDEDIG

Yn ogystal â gwaharddiadau eraill fel y nodir yn y Telerau Gwasanaeth, fe'ch gwaherddir rhag defnyddio'r wefan neu ei chynnwys: (a) at unrhyw ddiben anghyfreithlon; (b) cymell eraill i gyflawni neu gymryd rhan mewn unrhyw weithredoedd anghyfreithlon; (c) i dorri unrhyw reoliadau rhyngwladol, ffederal, taleithiol neu wladwriaeth, rheolau, cyfreithiau, neu ordinhadau lleol; (d) tresmasu ar ein hawliau eiddo deallusol neu hawliau eiddo deallusol eraill, neu eu torri; (e) aflonyddu, cam-drin, sarhau, niweidio, difenwi, athrod, dirmygu, bygwth, neu wahaniaethu ar sail rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, ethnigrwydd, hil, oedran, tarddiad cenedlaethol, neu anabledd; (dd) cyflwyno gwybodaeth anwir neu gamarweiniol; (g) uwchlwytho neu drosglwyddo firysau neu unrhyw fath arall o god maleisus a fydd neu y gellir ei ddefnyddio mewn unrhyw ffordd a fydd yn effeithio ar ymarferoldeb neu weithrediad y Gwasanaeth neu unrhyw wefan gysylltiedig, gwefannau eraill, neu'r Rhyngrwyd; (h) casglu neu olrhain gwybodaeth bersonol pobl eraill; (i) i sbam, gwe-rwydo, fferyllfa, esgus, corryn, cropian, neu grafu; ( j ) at unrhyw ddiben anweddus neu anfoesol; neu (k) ymyrryd â neu osgoi nodweddion diogelwch y Gwasanaeth neu unrhyw wefan gysylltiedig, gwefannau eraill, neu'r Rhyngrwyd. Rydym yn cadw'r hawl i derfynu eich defnydd o'r Gwasanaeth neu unrhyw wefan gysylltiedig am dorri unrhyw un o'r defnyddiau gwaharddedig.

ADRAN 13 - YMWADIAD O WARANTAU; CYFYNGIAD AR ATEBOLRWYDD

Nid ydym yn gwarantu, yn cynrychioli nac yn gwarantu y bydd eich defnydd o'n gwasanaeth yn ddi-dor, yn amserol, yn ddiogel nac yn rhydd o wallau.
Nid ydym yn gwarantu y bydd y canlyniadau y gellir eu cael o ddefnyddio'r gwasanaeth yn gywir nac yn ddibynadwy.
Rydych yn cytuno y gallwn ddileu’r gwasanaeth o bryd i’w gilydd am gyfnodau amhenodol o amser neu ganslo’r gwasanaeth ar unrhyw adeg, heb rybudd i chi.
Rydych yn cytuno’n benodol mai eich risg chi yn unig yw eich defnydd o’r gwasanaeth, neu’ch anallu i’w ddefnyddio. Mae'r gwasanaeth a'r holl gynhyrchion a gwasanaethau a ddarperir i chi trwy'r gwasanaeth (ac eithrio fel y nodir yn benodol gennym ni) yn cael eu darparu 'fel y mae' ac 'fel sydd ar gael' at eich defnydd, heb unrhyw gynrychiolaeth, gwarantau nac amodau o unrhyw fath, naill ai'n ddiamwys neu'n ymhlyg, gan gynnwys yr holl warantau ymhlyg neu amodau gwerthadwyedd, ansawdd gwerthadwy, addasrwydd at ddiben penodol, gwydnwch, teitl, a pheidio â thorri amodau.
Ni fydd Distyllfa Llanfairpwll, ein cyfarwyddwyr, swyddogion, gweithwyr, cwmnïau cyswllt, asiantau, contractwyr, interniaid, cyflenwyr, darparwyr gwasanaethau na thrwyddedwyr mewn unrhyw achos yn atebol am unrhyw anaf, colled, hawliad, neu unrhyw un uniongyrchol, anuniongyrchol, damweiniol, cosbol, arbennig. neu iawndal canlyniadol o unrhyw fath, gan gynnwys, heb gyfyngiad elw a gollwyd, refeniw a gollwyd, colledion cynilion, colli data, costau cyfnewid, neu unrhyw iawndal tebyg, boed wedi’i seilio ar gontract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod), atebolrwydd caeth neu fel arall, yn deillio o eich defnydd o unrhyw un o’r gwasanaeth neu unrhyw gynnyrch a gaffaelwyd gan ddefnyddio’r gwasanaeth, neu ar gyfer unrhyw hawliad arall sy’n ymwneud mewn unrhyw ffordd â’ch defnydd o’r gwasanaeth neu unrhyw gynnyrch, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, unrhyw wallau neu hepgoriadau mewn unrhyw gynnwys, neu unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath a achosir o ganlyniad i ddefnyddio'r gwasanaeth neu unrhyw gynnwys (neu gynnyrch) a bostiwyd, a drosglwyddir, neu sydd ar gael fel arall trwy'r gwasanaeth, hyd yn oed os dywedir wrthych am eu posibilrwydd. Gan nad yw rhai taleithiau neu awdurdodaethau yn caniatáu eithrio neu gyfyngu ar atebolrwydd am iawndal canlyniadol neu achlysurol, mewn gwladwriaethau neu awdurdodaethau o'r fath, bydd ein hatebolrwydd yn gyfyngedig i'r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith.

ADRAN 14 - INDEMNIAD

Rydych yn cytuno i indemnio, amddiffyn a dal Distyllfa Llanfairpwll yn ddiniwed a’n rhiant, is-gwmnïau, cysylltiedigion, partneriaid, swyddogion, cyfarwyddwyr, asiantau, contractwyr, trwyddedwyr, darparwyr gwasanaeth, isgontractwyr, cyflenwyr, interniaid a gweithwyr, yn ddiniwed rhag unrhyw hawliad neu gais, gan gynnwys ffioedd twrneiod rhesymol, a wneir gan unrhyw drydydd parti oherwydd neu'n deillio o dorri'r Telerau Gwasanaeth hyn neu'r dogfennau y maent yn eu cynnwys trwy gyfeirio, neu eich bod yn torri unrhyw gyfraith neu hawliau trydydd parti.

ADRAN 15 - HYSBYSIAD

Os penderfynir bod unrhyw ddarpariaeth o'r Telerau Gwasanaeth hyn yn anghyfreithlon, yn ddi-rym neu'n anorfodadwy, bydd darpariaeth o'r fath serch hynny yn cael ei gorfodi i'r graddau eithaf a ganiateir gan gyfraith berthnasol, a bernir bod y rhan anorfodadwy wedi'i thorri o'r Telerau hyn o Cyflwyno, ni fydd penderfyniad o'r fath yn effeithio ar ddilysrwydd a gorfodadwyedd unrhyw ddarpariaethau eraill sy'n weddill.

ADRAN 16 - TERFYNU

Bydd rhwymedigaethau a rhwymedigaethau'r partïon a dynnwyd cyn y dyddiad terfynu yn goroesi terfyniad y cytundeb hwn at bob diben.
Mae'r Telerau Gwasanaeth hyn yn effeithiol oni bai a hyd nes y cânt eu terfynu gennych chi neu gennym ni. Gallwch derfynu’r Telerau Gwasanaeth hyn ar unrhyw adeg drwy roi gwybod i ni nad ydych yn dymuno defnyddio ein Gwasanaethau mwyach, neu pan fyddwch yn rhoi’r gorau i ddefnyddio ein gwefan.
Os yn ein barn ni yn unig y byddwch yn methu, neu os ydym yn amau ​​eich bod wedi methu, â chydymffurfio ag unrhyw derm neu ddarpariaeth yn y Telerau Gwasanaeth hyn, gallwn hefyd derfynu'r cytundeb hwn ar unrhyw adeg heb rybudd a byddwch yn parhau i fod yn atebol am yr holl symiau sy'n ddyledus. hyd at a chan gynnwys y dyddiad terfynu; a/neu yn unol â hynny gall wrthod mynediad i chi at ein Gwasanaethau (neu unrhyw ran ohonynt).

ADRAN 17 - Y CYTUNDEB HOLL

Ni fydd ein methiant i arfer neu orfodi unrhyw hawl neu ddarpariaeth o'r Telerau Gwasanaeth hyn yn gyfystyr ag ildio hawl neu ddarpariaeth o'r fath.
Mae'r Telerau Gwasanaeth hyn ac unrhyw bolisïau neu reolau gweithredu a bostiwyd gennym ar y wefan hon neu mewn perthynas â'r Gwasanaeth yn gyfystyr â'r cytundeb a'r ddealltwriaeth gyfan rhyngoch chi a ni ac yn llywodraethu eich defnydd o'r Gwasanaeth, gan ddisodli unrhyw gytundebau, cyfathrebiadau a chynigion blaenorol neu gyfoes. , boed ar lafar neu’n ysgrifenedig, rhyngoch chi a ni (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, unrhyw fersiynau blaenorol o’r Telerau Gwasanaeth).
Ni fydd unrhyw amwysedd yn y dehongliad o'r Telerau Gwasanaeth hyn yn cael eu dehongli yn erbyn y parti drafftio.

ADRAN 18 - CYFRAITH LLYWODRAETHOL

Bydd y Telerau Gwasanaeth hyn ac unrhyw gytundebau ar wahân lle rydym yn darparu Gwasanaethau i chi yn cael eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â chyfreithiau Llanfairpwll Distillery Ltd, Uned 25 Stad Ddiwydiannol Gaerwen, Gaerwen, LL60 6HR, Y Deyrnas Unedig.

ADRAN 19 - NEWIDIADAU I'R TELERAU GWASANAETH

Gallwch adolygu'r fersiwn diweddaraf o'r Telerau Gwasanaeth unrhyw bryd ar y dudalen hon.
Rydym yn cadw'r hawl, yn ôl ein disgresiwn llwyr, i ddiweddaru, newid neu ddisodli unrhyw ran o'r Telerau Gwasanaeth hyn trwy bostio diweddariadau a newidiadau i'n gwefan. Eich cyfrifoldeb chi yw edrych ar ein gwefan o bryd i'w gilydd am newidiadau. Mae eich defnydd parhaus o'n gwefan neu'r Gwasanaeth neu fynediad iddi yn dilyn postio unrhyw newidiadau i'r Telerau Gwasanaeth hyn yn gyfystyr â derbyn y newidiadau hynny.

ADRAN 20 - GWYBODAETH CYSWLLT

Dylid anfon cwestiynau am y Telerau Gwasanaeth atom yn hello@llanfairpwlldistillery.co.uk.