Polisi preifatrwydd

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn disgrifio sut mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chasglu, ei defnyddio a’i rhannu pan fyddwch yn ymweld neu’n prynu oddi wrth llanfairpwlldistillery.co.uk (y “Safle”).

GWYBODAETH BERSONOL RYDYM YN EI GASGLU
Pan fyddwch yn ymweld â'r Safle, rydym yn casglu gwybodaeth benodol am eich dyfais yn awtomatig, gan gynnwys gwybodaeth am eich porwr gwe, cyfeiriad IP, parth amser, a rhai o'r cwcis sydd wedi'u gosod ar eich dyfais. Yn ogystal, wrth i chi bori'r Wefan, rydym yn casglu gwybodaeth am y tudalennau gwe unigol neu'r cynhyrchion rydych chi'n eu gweld, pa wefannau neu dermau chwilio a'ch cyfeiriodd at y Wefan, a gwybodaeth am sut rydych chi'n rhyngweithio â'r Wefan. Rydym yn cyfeirio at y wybodaeth hon a gesglir yn awtomatig fel “Gwybodaeth Dyfais”.

Rydym yn casglu Gwybodaeth Dyfais gan ddefnyddio'r technolegau canlynol:
- Mae “cwcis” yn ffeiliau data sy'n cael eu gosod ar eich dyfais neu gyfrifiadur ac yn aml yn cynnwys dynodwr unigryw dienw. I gael rhagor o wybodaeth am gwcis, a sut i analluogi cwcis, ewch i http://www.allaboutcookies.org.
- Mae “ffeiliau log” yn olrhain gweithredoedd sy'n digwydd ar y Wefan, ac yn casglu data gan gynnwys eich cyfeiriad IP, math o borwr, darparwr gwasanaeth Rhyngrwyd, tudalennau cyfeirio / gadael, a stampiau dyddiad / amser.
- Mae “beacons gwe”, “tagiau”, a “picsel” yn ffeiliau electronig a ddefnyddir i gofnodi gwybodaeth am sut rydych chi'n pori'r Safle.

Yn ogystal, pan fyddwch chi'n prynu neu'n ceisio prynu trwy'r Wefan, rydyn ni'n casglu gwybodaeth benodol gennych chi, gan gynnwys eich enw, cyfeiriad bilio, cyfeiriad cludo, gwybodaeth talu (gan gynnwys rhifau cerdyn credyd), cyfeiriad e-bost, a rhif ffôn. Rydym yn cyfeirio at y wybodaeth hon fel “Gwybodaeth Archeb”.


Pan fyddwn yn siarad am “Gwybodaeth Bersonol” yn y Polisi Preifatrwydd hwn, rydym yn siarad am Wybodaeth Dyfais a Gwybodaeth Archeb.

SUT YDYM YN DEFNYDDIO EICH GWYBODAETH BERSONOL?
Rydym yn defnyddio'r Wybodaeth Archeb a gasglwn yn gyffredinol i gyflawni unrhyw archebion a roddir trwy'r Wefan (gan gynnwys prosesu eich gwybodaeth talu, trefnu cludo, a darparu anfonebau a / neu gadarnhad archeb i chi). Yn ogystal, rydym yn defnyddio'r Wybodaeth Archeb hon i:
- Cyfathrebu â chi;
- Sgrinio ein gorchmynion ar gyfer risg neu dwyll posibl; a
- Pan fyddwch yn unol â'r dewisiadau rydych chi wedi'u rhannu â ni, yn rhoi gwybodaeth neu hysbysebion i chi sy'n ymwneud â'n cynnyrch neu wasanaethau.

Rydyn ni'n defnyddio'r Wybodaeth Dyfais rydyn ni'n ei chasglu i'n helpu ni i sgrinio am risg a thwyll posibl (yn arbennig, eich cyfeiriad IP), ac yn fwy cyffredinol i wella a gwneud y gorau o'n Gwefan (er enghraifft, trwy gynhyrchu dadansoddiadau am sut mae ein cwsmeriaid yn pori ac yn rhyngweithio â y Safle, ac i asesu llwyddiant ein hymgyrchoedd marchnata a hysbysebu).


RHANNU EICH GWYBODAETH BERSONOL
Rydym yn rhannu eich Gwybodaeth Bersonol gyda thrydydd parti i'n helpu i ddefnyddio'ch Gwybodaeth Bersonol, fel y disgrifir uchod. Er enghraifft, rydym yn defnyddio Shopify i bweru ein siop ar-lein - gallwch ddarllen mwy am sut mae Shopify yn defnyddio'ch Gwybodaeth Bersonol yma: https://www.shopify.com/legal/privacy. Rydym hefyd yn defnyddio Google Analytics i'n helpu i ddeall sut mae ein cwsmeriaid yn defnyddio'r Safle -- gallwch ddarllen mwy am sut mae Google yn defnyddio'ch Gwybodaeth Bersonol yma: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Gallwch hefyd optio allan o Google Analytics yma: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Yn olaf, efallai y byddwn hefyd yn rhannu eich Gwybodaeth Bersonol i gydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau cymwys, i ymateb i subpoena, gwarant chwilio neu gais cyfreithlon arall am wybodaeth a dderbyniwn, neu i amddiffyn ein hawliau fel arall.

HYSBYSEB YMDDYGIADOL
Fel y disgrifir uchod, rydym yn defnyddio eich Gwybodaeth Bersonol i ddarparu hysbysebion wedi'u targedu neu gyfathrebiadau marchnata a allai fod o ddiddordeb i chi yn ein barn ni. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae hysbysebu wedi'i dargedu yn gweithio, gallwch ymweld â thudalen addysgol Menter Hysbysebu Rhwydwaith (“NAI”) yn http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Gallwch optio allan o hysbysebu wedi’i dargedu drwy ddefnyddio’r dolenni isod:
- Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
- Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous
- Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Yn ogystal, gallwch optio allan o rai o'r gwasanaethau hyn trwy ymweld â phorth eithrio'r Digital Advertising Alliance yn: http://optout.aboutads.info/.

PEIDIWCH TRACK
Sylwch nad ydym yn newid arferion casglu data a defnyddio ein Gwefan pan welwn signal Peidiwch â Thracio o'ch porwr.

EICH HAWLIAU
Os ydych yn breswylydd Ewropeaidd, mae gennych yr hawl i gael mynediad at wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch ac i ofyn i'ch gwybodaeth bersonol gael ei chywiro, ei diweddaru neu ei dileu. Os hoffech chi arfer yr hawl hon, cysylltwch â ni drwy'r manylion cyswllt isod.

Yn ogystal, os ydych yn breswylydd Ewropeaidd rydym yn nodi ein bod yn prosesu eich gwybodaeth er mwyn cyflawni contractau a allai fod gennym gyda chi (er enghraifft os byddwch yn gwneud archeb trwy'r Wefan), neu fel arall i ddilyn ein buddiannau busnes cyfreithlon a restrir uchod. Yn ogystal, nodwch y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo y tu allan i Ewrop, gan gynnwys i Ganada a'r Unol Daleithiau.

CADW DATA
Pan fyddwch yn gosod archeb drwy'r Wefan, byddwn yn cynnal eich Gwybodaeth Archeb ar gyfer ein cofnodion oni bai a hyd nes y byddwch yn gofyn i ni ddileu'r wybodaeth hon.

NEWIDIADAU
Mae’n bosibl y byddwn yn diweddaru’r polisi preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd er mwyn adlewyrchu, er enghraifft, newidiadau i’n harferion neu am resymau gweithredol, cyfreithiol neu reoleiddiol eraill.

MIANWYR
Nid yw’r Safle wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion dan 18 oed.

CYSYLLTWCH Â NI
Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd, os oes gennych gwestiynau, neu os hoffech wneud cwyn, cysylltwch â ni drwy e-bost ar rob@llanfairpwlldistillery.co.uk neu drwy’r post gan ddefnyddio’r manylion a ddarperir isod:

Distyllfa Llanfairpwll
[Ynghylch: Swyddog Cydymffurfiaeth Preifatrwydd]
Llanfairpwll Distillery Ltd, Unit 25 Gaerwen Industrial Estate, Gaerwen, LL60 6HR, United Kingdom